Auto JX1 Efun
 1. Luyện công:
  – Trở lại điểm luyện công
    + Khi bị tử vong, chụp ảnh người đã PK
    + Khi sử dụng thổ địa phù
    + Khi mất kết nối máy chủ
    + Khi bảo trì  máy chủ
    + Hồi máu trước khi đi train

  – Tự đánh dưới ngựa
  – Tự sửa trang bị đang đeo trên người
  – Tự mua thổ địa phù, máu và mana
  – Tự phù khi hết bình máu / mana
  – Tự phù khi máu dưới 30% 50%
  – Tự tổ đội khi train
  – Tự chờ đồng đội cùng ra bãi train
  – Chờ x phút trước khi quay lại điểm train
  – Thoát game và đăng nhập lại khi tử vong liên tiếp 3 lần
  – Hỗ trợ vị trí khi train
    + Khi lag quái, lag vị trí
    + Khi di chuyển ra xa Nga My
  – Hỗ trợ chống lag quái

 2. Lọc và bán rác:
  – Không bán trang bị xanh nhiều dòng
  – Không bán trang sức
  – Không bán trang bị có thuộc tính hiếm:
    + Cộng kỹ năng
    + Kháng tất cả
    + May mắn
    + Hút sinh lực, nội lực 
    + Và các thuộc tính hiếm khác…

 3. Bày bán
  – Tự định giá và bán vật phẩm
  – Tự động bày bán lại sau khi mất kết nối

 4. Hỗ trợ
  – Tự dùng skill hỗ trợ
  – Tự dùng TTL, QHT, TSBL…
  – Tự rút tiền mua máu, mana, phù khi về thành
  – Tự gửi tiền khi đi train
  – Hỗ trợ tự đăng nhập
  – Chat – Rao vặt kênh Thế giới
  – Hỗ trợ thông báo qua SMS khi có sự kiện / sự cố như: tử vong, về thành hoặc hết máu / mana…
  – Chế độ Night mode